7 dagen per week 9:00-21:00 06-13225783 info@puurentertainment.nl

Algemene Voorwaarden

* December-Entertainment.nl en Puurentertainment.nl en aanverwante
websites zijn gevestigde namen die ingeschreven staan in de KvK van Almere
onder nummer 61548251. Bij uw offerte of aanvraag wordt u altijd op onze
voorwaarden gewezen. Als u ons boekt gaat u automatisch akkoord met deze
voorwaarden, en accepteert u deze ook!

1) Deze voorwaarden gelden voor elke definitieve boeking die is aangegaan met December
Entertainment of ” Puurentertainment” (het bedrijf) door iedere klant (de begunstigde). U dient dan
ook vooraf kennis te hebben genomen van onze voorwaarden.

2) Indien door verkeershinder, autopech, ongeval of slechte weersomstandigheden de artiest de
locatie niet tijdig kan bereiken is er sprake van overmacht waarvoor de ingehuurde persoon en het
bedrijf niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wel dient de artiest met een deugdelijk voertuig
te reizen en overeenkomstig de verkeersregels. De klant is gerechtigd in geval van autopech het
voertuig door de ANWB te laten controleren op deugdelijkheid (op eigen kosten). De afgesproken
gage zal dan ook hierbij komen te vervallen!

3) Elke definitieve overeenkomst moet per mail zijn bevestigd door beide partijen. De overeenkomst
is dan ook pas geldig als beide partijen de gemaakte afspraken hebben bevestigd per mail binnen 5
dagen na de gemaakte afspraken per telefoon of ander communicatiemiddel.

4) Tenzij anders vooraf overeengekomen, zal de gage onmiddellijk voor aanvang van de afgesproken
tijd en datum tegen overlegging van een factuur aan de verhuurde persoon of diens
vertegenwoordiger worden uitbetaald, of binnen 2 weken (alleen bedrijven) na de productie
bijgeschreven staan op de opgegeven bankrekening van Puurentertainment. Indien hier geen gehoor
aan wordt gegeven is Puurentertainment gerechtigd , na de 1e herinnering, administratiekosten in
rekening te brengen, t.w.v. €32,50. exclusief 21% BTW. (Zie ook punt 5)

5) Mocht de opdrachtgever onverhoopt onze diensten niet naar behoren beschouwen, ondanks onze
grote zorg voor kwaliteit en professionaliteit , volgt u altijd de volgende procedure; u dient altijd
eerst de afgesproken gage over te maken en vervolgens kan de opdrachtgever per mail zijn/ haar
reclamaties indienen. Binnen 2 weken na ontvangst zal ” Puurentertainment ” een beslissing nemen
en u hiervan op de hoogte stellen. Deze beslissing zal altijd naar redelijkheid plaatsvinden! Bij
akkoord gaan met deze voorwaarden zal de opdrachtgever het betalings termijn van het bedrijf
“Puurentertainment” in acht nemen en zich hieraan houden. Deze bedraagt 2 weken, oftewel 14
dagen voor alleen bedrijven ! Alleen in onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Klachten /
of reclamatie kunnen alleen binnen 48 uur na optreden in behandeling genomen worden. Na deze
periode kunnen wij helaas niet meer uw klacht in behandeling nemen.

6) Bij annulering van een optreden door de opdrachtgever is deze altijd een schadevergoeding
verschuldigd van 50%, van het totaalbedrag, van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van
de overeenkomst had moeten betalen. ( vanaf 61 dagen vóór de afgesproken datum van optreden)
Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100% indien de annulering door de
opdrachtgever geschiedt op een zodanig tijdstip dat er op het oorspronkelijke tijdstip van het
optreden geen vervangende werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden voor de artiest.
“Puurentertainment” is gerechtigd om zulks als in de vorige zin te bepalen. (100% van de gage als
de opzegging binnen 31 dagen voor het optreden plaatsvindt. ) Bij annulering door natuurramp,
oorlog. Ook bij een pandemie hanteren we dezelfde regels als van annulering met die verstande
dat het kosteloos 1x naar een ander tijdstip tot maximaal 1 jaar later verzet mag worden of
anderzijds kan de boeking worden afgekocht voor 50% van de totale gage!

7) De artiest verplicht zich tijdig voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn met al hetgeen voor
het optreden noodzakelijk is, (m.u.v. punt 1) Als door verkeershinder de artiest niet op tijd kan
komen is hij verplicht de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis te stellen. In overleg zal gekeken
worden naar een juiste oplossing waarbij “Puurentertainment” de uiteindelijke beslissing zal
nemen in alle redelijkheid. De verhuurde persoon draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle
voor het optreden noodzakelijke eigendommen zoals kostuums, instrumenten, rekwisieten etc.
welke zich in goede staat bevinden en voldoen aan de wettelijke normen en veiligheidseisen.

8) De verhuurde persoon verplicht zich te houden aan alle voorschriften, instructies en aanwijzingen
van de wederpartij, voor zover die geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties en verbindt zich
naar beste kunnen op te treden met inachtneming van de overheidsvoorschriften.

9) Het bedrijf en de wederpartij kunnen in overleg afwijken van een dezer voorwaarden. Dit dient
dan schriftelijk met ondertekening van beide partijen te gebeuren. Per email met bevestiging zal ook
gezien worden als bevestiging. Bovenstaande is alleen toegankelijk als er noodzaak is voor één van
de partijen.

10) Als het optreden vroegtijdig moet worden afgebroken vanwege negatieve invloed, agressie,
bedreiging, vernieling, etc van omstanders, derden, of welke personen dan ook, zal de gehele gage
verschuldigd zijn en blijven, met daar bovenop de schade die geleden is, of voortvloeit uit het
gebeurde tijdens, voor of na het optreden. E.e.a. is ter plaatse of naderhand te bepalen door de
artiest in samenspraak met de eigenaar van Puurentertainment.

11) Contante of pin betalingen geschieden altijd op de datum van uitvoering of vooraf, hierin kan
alleen in overleg van worden afgeweken.

12) LET OP :Bij optredens welke op een hogere of lagere verdieping moeten plaatsvinden zal er een
lift aanwezig moeten zijn en de plek van in/uitladen goed bereikbaar zijn met de auto. Indien dit
vooraf niet goed is gecommuniceerd kan onze medewerker beslissen het optreden NIET door te
laten gaan, gezien de meestal zware en gevoelige apparatuur. U blijft hierbij de gehele gage
verschuldigd, ! Deze beslissing ligt bij de medewerker al of niet in samenspraak met de eigenaar.

13) U krijgt altijd de kwalitatieve personage zoals de foto aangeeft. De persoon in het pak of die het
uitvoert kan door omstandigheden verschillend zijn. Wij garanderen altijd dezelfde kwaliteit van
kleding, artiest en optreden zoals de foto aangeeft.

14) Alle offertes die wij uitgeven zijn uiteraard zonder verplichtingen en standaard maximaal 5 dagen
geldig, of langer in overleg !

15) Omdat wij uniek kwalitatief gekleed zijn en veel foto’s van onze personages worden gemaakt is
het volgende van toepassing:
Foto’s van onze Sinterklaas & Pieten en de Kerstman, Lakei en al onze verdere personages mogen
voor eigen / privé gebruik altijd worden gepubliceerd op de daarvoor bestemde social media
(Facebook, Twitter, etc.)

16) LET OP !!: Het is echter streng verboden onze personages voor uw commerciële doeleinden
te gebruiken of in welke vorm dan ook onze personages te gebruiken voor welke reclamevorm
dan ook, in uw eigen of zakelijk belang! Indien u hier behoefte toe heeft kunt u contact opnemen
met info@puurentertainment.nl
Indien wij toch deze tegenkomen op het internet, folders, flyers, etc. kunnen wij u rechtstreeks
een factuur doen toekomen van €85,00 exclusief 21 % btw per gebruikte foto met één van onze
items en/of personen er op afgebeeld.
Dit is mogelijk zonder waarschuwing vooraf omdat wij gebruik maken van ons portretrecht , en het in
de Nederlandse wet is vastgelegd dat u altijd toestemming moet vragen aan de perso(o)n(en) op de
foto voor publicatie multimedia met commerciële doeleinden!

17) Photobooth: onbeperkt foto’s op basis van ” fair use” gebruik.
D.w.z. dat er in principe per persoon een aantal foto’s worden afgedrukt om iedereen de gelegenheid
te geven op de foto te kunnen. Uitgaande van gemiddeld 4 foto’s per persoon en indien het rustig is
in overleg meer. U boekt de photobooth voor 4 uur. Indien u op de avond beslist om toch langer
door te gaan is de gage € 70,00 per uur extra. Deze dient ter plekke te worden afgerekend bij
particuliere boeking. ( vanaf 15 minuten extra zal één uur berekend worden)

18) Wij hanteren scherpe prijzen waardoor u de photobooth voor 4 uur huurt. Als onze mederwerker
klaar is met opbouwen beginnen wij graag iets eerder voor u. Het einde zal exact op het afgesproken
tijdstip plaatsvinden en niet later zonder bijbetaling !

ONZE VOORWAARDEN ZIJN MET ZORG SAMENGESTELD EN GEDEPONEERD BIJ DE KVK ALMERE 2020